دسته: گسترش دنیای هوشمند اروند

تاثیر الگوریتم پاندا بر نتایج موتور های جستجو

تاثیر الگوریتم پاندا بر سئوی سایت ها بر اساس امار Panda Update 1, Feb. 24, 2011 (11.8% of queries; announced; English in US only) Panda Update 2, April…