دسته: علوم سیاسی

کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی

کتاب اقتصاد  و عدالت اجتماعی به کوشش مسعود نیلی و با همکاری آقایان موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان و غلامعلی  فرجادی نوشته شده است. این کتاب به خوبی…

دست نامرئی آدام اسمیت

آدام اسمیت فیلسوفی اسکاتلندی واز پیشگامان اقتصاد سیاسی بود.او را پدر علم اقتصاد مدرن می نامند. او  از نظریه‌پردازان اصلی نظام سرمایه‌داری مدرن به شمار می‌رود؛ اسمیت ایده‌های…