برچسب: مدیریت

روش ژاپنی پنچ چرا چیست؟

  ۵ چرا یک روش سوال پرسی برای برای پی بردن به روابط علت و معلولی در مورد یک مسئله یا مشکل خاص است. تکنیک پنج چرا توسط ساکی چی تویودا ابداع شد…