برچسب: سیستم عامل

سوال: تفاوت بین تله و وقفه چیست؟

سوال: تفاوت بین تله و وقفه چیست؟ وﻗﻔﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ آﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ  وﻟﯽ  ﺗﻠﻪ ﺧﻄﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ…