برچسب: روش تحقیق

کدگذاری در تحلیل محتوا

هدف تحلیل محتوا ارائه دانش و بینش جدید ، نمایش حقایق و یک راهنمای عملی برای اقدام است(کرینپدورف،۱۹۸۹) یکی از اساسی ترین  و مهمترین تصمیمات مشخص کردن مبنای…

روش تحلیل محتوا

یادداشت هایی درباره روش تحلیل محتوا که بیان می کند تحلیل محتوا چیست: تحلیل محتوا، فرآيند تبدیل کیفیت ها به کمیت ها و پس تبدیل همین کمیت ها…

فراتحلیل چیست؟

مدتی است که مطالعه روش های تحقیق گوناگون را شروع کرده ام تا در طراحی پژوهش های جدید محدودیت های کمتری داشته باشم. یکی از روش های تحلیل…