برچسب: اقتصاد سیاسی

دست نامرئی آدام اسمیت

آدام اسمیت فیلسوفی اسکاتلندی واز پیشگامان اقتصاد سیاسی بود.او را پدر علم اقتصاد مدرن می نامند. او  از نظریه‌پردازان اصلی نظام سرمایه‌داری مدرن به شمار می‌رود؛ اسمیت ایده‌های…