دسته: جملات کوتاه

نقلی از ابوالحسن خرقانی

    عالم هر بامداد برخیزد، طلب زیادتی علم کند و زاهد طلب زیادتی زهد کند و ابوالحسن در بند آن بود که سُروری به دل برادری رساند….