دسته: تئاتر

ضیافت شبانه ای برای شبنم

چندی پیش به اصرار یکی از دوستان بعد از مدت ها قرار شد که به تماشاکده ای برویم و نمایشی را نظاره گر شویم. با توجه به اینکه…