دسته: اشعار زیبا

حکایت بازرگانی از گلستان سعدی

موقعی که به مدرسه می رفتم در کتاب ادبیات فارسی حکایتی از گلستان سعدی آورده شده بود  که به قناعت توصیه می کرد . اما برای من بد…