پیه تیسم (تقوا گرایی) مسیح مقدر برنارد را در آعوش می گیرد فرانسیسکو ریبالتا