پديده مورد بررسی – در علوم طبيعی ، دنيای طبيعی است.

– در علوم انسانی ، تجربه انسانی است.

در طراحی : دنيای مصنوعی است.

متدهای مناسب برای هر فرهنگ

– در علوم طبيعی ، آزمايشهای کنترل شده ، طبقه بندی ، تحليل

است

– در علوم انسانی ، قياس ، استعاره و ارزيابی است.

– در طراحی ، مدلسازی، شکل دهی به الگوها و سنتز يا ترکيب است.

 

 

گشتالت : پيکره بندی به منظور انسانی کردن تکنولوژی

Affordance افردنس: ملموس سازی کارکردهای تکنولوژی

http://www.dschool.ir/details.asp?id=83

لینک های مفید:

10 Rules of Composition All Designers Live By

Learn the Basic Elements of Visual Design, Go For the Right Composition