هدف تحلیل محتوا ارائه دانش و بینش جدید ، نمایش حقایق و یک راهنمای عملی برای اقدام است(کرینپدورف،۱۹۸۹)

یکی از اساسی ترین  و مهمترین تصمیمات مشخص کردن مبنای طبقه بندی  است. شش مبنایی که  بطور رایج  در ادبیات تجزیه و تحلیل  محتوایی مورد استفاده قرار میگیرند: واژه ، مفهوم واژه، جمله، موضوع، پاراگراف و کل متن است.(وبر، ۱۹۹۰)

موضوع مقالات می تواند واحدی برای تجزیه و تحلیل باشد.

برای استنباط  معتبر از متن، ایجاد رویه های معتبر در دسته بندی مهم می باشد.از این رو مامور های کدگذار که در موضوع خبره هستند  فهرستی از موضوعات  را جهت طبقه بندی ارائه می کنند(بردبار، زارع و برزگری)

برای تعیین پایایی کدگذاری می توان از کاپای کوهن استفاده کرد.

در این مطلب از وبلاگ جامعه شناسی اطلاعات خوبی درباره تحلیل محتوا آمده است.

در این وبسایت اطلاعات خوبی  به زبان انگلیسی  درباره انواع کدگذاری مطرح شده است.

واحد های محتوا محتوای رسانه(Units of media content):

  • کلمه- عبارت
  • پاراگراف- بیانیه
  • مقاله
  • یک سند بزرگ مانند کتاب

 

 

منابع:

بردبار، غلامرضا، محمدحسين زارع، و محمدرضا برزگري، 1390، بررسي توسعه تغيير و تحول سيستمهاي اطلاعات مديريت در سه دهه اخير با استفاده از روش تجزيه و تحليل محتوايي، كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي، كازرون، مجتمع آموزش عالي كازرون، http://www.civilica.com/Paper-ITEC01-ITEC01_014.html

Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. UK: Sage Publications.

Krippendorff, k. (1980). “Content analysis: An introduction to its methodology”. Newbury Park, chapter. 2, Pp. 18-86.