این ارائه مربوط به درس کارآفرینی بوده  که در کلاس آقای دکتر خلیلی نصر  انجام دادم.

در این ارائه پیرامون تاسیس شرکت Dropbox و روش های بازاریابی و نوآوری های این شرکت بحث شده است.