خواجه نصیرالدین طوسی در شرح عبارت ابن‌ سینا، مراد از حکمت متعالیه را حکمتی دانسته است که به همراه بحث و نظر، با کشف و ذوق کامل می‌شود. به همین دلیل چنین حکمتی در مقایسه با حکمت مشایی ارسطویی، که صرفاً مبتنی بر بحث و استدلال است، متعالی دانسته می‌شود.[۶] از این منظر، مراد از حکمت متعالیه، آگاهی و دانشی است مشتمل بر اسرار و حقایق برگرفته از گنجینه‌های حکمت الهی که فهم آنها فراتر از عقل است.

پ.ن:این صرفا یک یادداشت در وبلاگ  است و نویسنده اطلاعات لازم درباره اظهار نظر در این زمینه را ندارد.