مدتی است که مطالعه روش های تحقیق گوناگون را شروع کرده ام تا در طراحی پژوهش های جدید محدودیت های کمتری داشته باشم. یکی از روش های تحلیل جالبی که به آن برخورد کردم فرا تحلیل است .یادداشت های پراکنده ام درباره این روش را در این پست وبلاگ می نویسم:

Glass  فراتحلیل (Meta analysis ) را اینگونه تعریف می کند: رویکردی که به ادغام و ترکیب پژوهش ها می پردازد که چیز بیش از روشی برای تحلیل داده ها نیست که در آن داده های متعلق به افراد به صورت خلاصه ارائه می شوند.

در روش فراتحلیل پژوهش گر با ثبت ویژگی ها و یافته های توده ای از پژوهش ها در قالب مفاهیم کمی، آن ها را آماده روش های آماری می کند.

اصل اساسی و عملی در این روش ترکیب نتایج تحقیقات مختلف و استخراج نتایج جدید و منسجم و حذف آنچه که موجب سوگیری در نتایج نهایی می شود.(Wolf)

فرا تحلیل یک تفکر آگاهانه در مورد نتایج پژوهش های انجام شده است که تفکر کلید اصلی آن محسوب می شود.

در کل ایده بنیادی این روش این است که واحد تجزیه و تحلیل از مطالعه گرفته می شود نه از آزمودنی(شوکتی احمد آباد و پرخیده حسنی).

 

مراحل فراتحلیل:

الف.)شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهش ها( ۱. شناسایی منابع ۲. تهیه خلاصه ۳. ارزشیابی نتایج پژوهش ها که می تواند شامل تصحیح نتایج باشد.)

ب) ترکیب نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه آن ها با یکدیگر

ج) ارزشایبی نتایج فرا تحلیل به منظور کاهش خطا

 

مزایای فراتحلیل: خلاصه کردن پیشینه و سابقه طولانی برخی موضوعات پژوهشی که نیازمند وقت بسیار زیاد و اطلاعات بسیار انبوهی برای برنامه ریزان مدیران و دست اندرکاران می باشد، تسریع در توصیف و تجزیه صدها پژوهش.

نتیجه گیری: فراتحلیل ، تحلیل تحلیل هاست

 

منابع:

Shokati Ahmad Abad M, Hasani P. What is Metanalysis. Mod Care J. 2006; 3 (3 and 4) :15-20

URL: http://moderncare.bums.ac.ir/article-1-421-fa.html

Glass GV. Primary, secondary and metanalysis of research. Educational Res. 1976; 5: 3-8.

Wolf FM. Metanalysis. Sage university paper series on Quantitative Applications in Social Science, Beverly Hills: Sage Publications; 1986: pp: 7-59.