سوال: تفاوت بین تله و وقفه چیست؟

وﻗﻔﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ آﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ  وﻟﯽ  ﺗﻠﻪ ﺧﻄﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎري ﺑﻪ وﺟﻮد  می  آﯾﺪ

در واقع تله exception در پردازش های کاربر است که بر اثر دسترسی غیرمعتبر به حافظه به وجود می آید  و نیز  برای فراخوانی یک  system call به کار می رود می توان گفت که تله یک نوع وقفه تولید شده توسط نرم افزار است

ولی وقفه چیزی است که توسط سخت افزار مانند(هارد دیسک ، گرافیک و دستگاه های  IO تولید می شود تا مسیر برنامه را عوض کند)