یکی از طبقه بندی سبک های مدیریت  PAEI نام دارد.

این طبقه بندی حدود ۳۰ سال پیش توسط Dr. Ichak Adizes ارائه شد. بر این اساس مدیران  به چهار دسته تقسیم می شوند

مدیران Producer

مدیران Administrator

مدیران Entrepreneur

مدیران Integrator

برای آشنایی بیشتر  این مقاله را 

دانلود بفرمایید