۵ چرا یک روش سوال پرسی برای برای پی بردن به روابط علت و معلولی در مورد یک مسئله یا مشکل خاص است.

تکنیک پنج چرا توسط ساکی چی تویودا ابداع شد و سپس شرکت تویوتا هنگام ارزیابی عملکرد روش‌های ساختش از آن استفاده کرد. مدیر بخش تولیدات شرکت تویوتا می‌گوید: ” پایه و اساس نگرش علمی شرکت تویوتا، همین تکنیک ۵ چرا است. با استفاده از این چراها، نه تنها به علت اصلی مشکلات می‌رسیم بلکه راه حل هم بر ما آشکار می‌شود.”

  • ماشین روشن نمی‌شود. (مسئله)
  1. چرا؟ – شارژ باتری تمام شده. (چرای اول)
  2. چرا؟ – دینام از کار افتاده است. (چرای دوم)
  3. چرا؟ – نوار تسمه دینام پاره شده است. (چرای سوم)
  4. چرا؟ – عمر مفید نوار تسمه دینام مدت هاست به پایان رسیده ولی تسمه تعویض نشده است. (چرای چهارم)
  5. چرا؟ – ماشین طبق دستور العمل استاندارد و توصیه شده نگه داری نشده است. (چرای پنجم، یک دلیل ریشه‌ای)
  6. چرا؟ – قطعات یدکی ماشین به علت عمر زیاد آن به راحتی یا اصلا یافت نمی‌شود. (چرای ششم، نکته اختیاری)