یادداشت هایی درباره روش تحلیل محتوا که بیان می کند تحلیل محتوا چیست:

تحلیل محتوا، فرآيند تبدیل کیفیت ها به کمیت ها و پس تبدیل همین کمیت ها به کیفیت است. این روش بیشتر در روند پژوهی، پژوهش های تلفیقی  به کار می رود( قائدی و گلشنی)

روش تحلیل محتوا بر این فرض بنا شده است که با تحلیل پیام های زبانی می توان به کشف معانی، اولویت ها ، نگرش ها ، شیوه های درک و سازمان یافتگی جهان دست یافت(همان).

تحلیل محتوا هم روشی برای تحلیل داده ها و هم روش مشاهده اسناد است.

تحلیل محتوا رویه ای نظام مند برای بررسی محتوای داده های ضبط شده است( ولیزر و وینر)

تاریخچه نخستین کندوکاو  تجربی تحلیل محتوا به اواخر سده هفدهم بر می گردد که کلیسا نسبت به گسترش مطالب غیر مذهبی در روزنامه ها نگران شده بود.

در قرن بیستم میزان هیجان بخشی مقاله ها از طریق تحلیل محتوا اندازه گیری می شد.

استفاده از کامپیوتر تاثیر عمده ای بر تحلیل محتوا( Content Analysis ) گذاشت.

هدف از تحلیل محتوای متن، مصاحبه یا اسناد و .. شناسایی اهداف،ارزش ها فرهنگ و تمایلات نویسنده متن یا فرد مصاحبه شونده است(Freud)

تحلیل محتوا ویژگی های مجموعه های خاصی با محتوای ارتباطی در یک یا چند مقطع زمانی و نیز دگرگونی های اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهد.

پنج هدف عمده تحلیل محتوا: توصیف ویژگی های اصلی محتوای پیام – توصیف ویژگی های شکلی محتوای پیام – استباط مفاهیم مورد نظر تهیه کنندگان محتوا- استباط برداشت مخاطبان پیام از محتوای آن- پیش بینی اثرات محتوا بر مخاطبان( مک نامارا)

روش تحلیل محتوا در آغاز بیشتر بر کمیت تاکید داشت و به شمارش فراوانی حضور یک واحد تحلیلی مانند یک واژه ، یک اصطلاح و در اشکال پیشرفته تر یک مضمون در متن می پرداخت.

در تحلیل محتوای کیفی ، تحلیل گر پس از انتخاب سند ، با ابزار نشانه شناسی ، منطق ، دانش علمی و روان شناسی درک ، متن و زمینه آن را مطالعه استنباط و تاویل می کند(باب الحوائجی)

 

منبع:

قائدی، محمد رضا و گلشنی ، علیرضا  ،  روش تحلیل محتوا، از کمی گرایی تا کیفی گرایی ، روش ها و مدل های روان شناختی ، بهار ۹۵

http://journals.miau.ac.ir/article_1905.html