پروتوتايپ سازی در طراحی مهندسی به منظور بالابردن کارآيی(performance) محصول می باشد.

• پروتوتايپ سازی در طراحی صنعتی به منظور بالابردن تعامل ميان انسان و محصول به کار می رود و اين امر از سه جنبه ی کاربرد پذيری(Usability)، کارکرد(Function) و زيبايی شناسی (Aesthetics) می باشد.

منبع:

مروری بر مبانی نظری طراحی صنعتی، Dschool.ir