این اسلاید ها مربوط به ارائه من و آقای کریم کمالی در کلاس مهندسی نرم  افزار ۱ خانم دکتر سحر آدابی هستند.

موضوع این ارائه : نظم در RUP