در مطلب پیشین به معرفی کتاب بازیکن شماره ۱ آماده ( Ready Player One ) پرداختم٬ امروز اسامی شخصیت های اصلی این داستان واقعا خواندنی را  گردآوردی کرده ام

  1. Parzival
  2. Art3mis
  3. Aech
  4. Shoto
  5. Daito
  6. Sorento
  7. Anorak