این ارائه در کلاس مباحث نو در فناوری اطلاعات آًقای دکتر امین علی انجام شد.
در این ارائه به مهندسی مجدد فرآیند ها در فروشگاه شهر کتاب و ایجاد یک فروشگاه الکترونیکی برای این مجموعه پرداخته شده است.