در علوم کامپیوتر و در حوزه وب معنایی، «آنتولوژی» یا هستی شناسی مفهوم کلمات و ارتباط بین آنها، در حوزه ای که مورد استفاده قرار می گیرند را نشان می دهد. آنتولوژي يك واژه مشترك براي کسانی كه نياز به اشتراک گذاری اطلاعات در يك حوزه و دامنه خاص دارند تعريف می‌كند.

آنتولوژي ‌ها در شاخه‌های مختلف از علوم کامپیوتر مانند وب معنایی، هوش مصنوعی، مهندسی نرم‌افزار، پایگاه‌های داده و پردازش زبان طبیعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در هر یک از این شاخه‌ها تعریفی که از آنتولوژی ارائه می‌شود ممکن است تفاوت اندکی با تعاریف سایر شاخه‌ها داشته باشد.

· آنتولوژی، یک شاخه‌ی علمی در فلسفه است. ·

آنتولوژی، یک تصور غیر رسمی از یک سیستم است. ·

آنتولوژی، یک توصیف معنایی و رسمی است. ·

آنتولوژی، بیان خصوصیات یک تصور است. ·

آنتولوژی، نمایش یک سیستم مفهومی با استفاده از نظریه‌ها و فرضیه‌های علم منطق است.

به وسیله آنتولوژی دو هدف دنبال می شود:

یک)آنتولوژی یک فهم مشترک از یک مفهوم واحد را ارائه می دهد. زیرا گاهی اوقات برای یک مفهوم از دو لغت متمایز استفاده می کنیم یا بالعکس از یک لغت برای دو مفهوم متفاوت استفاده می کنیم.

دو)   آنتولوژی بین مفاهیم در دنیای مجازی و دنیای واقعی ارتباط برقرار می کند.

برگرفته از وب سایت طبکا

http://fumblog.um.ac.ir/fumindex.php?op=ViewArticle&articleId=11357&blogId=887